Zajmujemy się dystrybucją projektów typowych wszystkich największych biur projektowych na polskim rynku. Wraz ze sprzedażą tych projektów oferujemy wykonanie ich adaptacji. Adaptacja projektu  typowego jest konieczna, aby uzyskać pozwolenie na budowę. Polega ona na dostosowaniu go do lokalnych warunków oraz do potrzeb inwestora.

Adaptacja projektu gotowego

Do obowiązków projektanta dokonującego adaptacji należy:

  • Opracowanie projektu zgodnie z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązującymi normami, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.
  • Naniesienie projektowanych zmian w zakresie rysunkowym i tekstowym trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym na oryginale projektu.
  • Dokonanie adaptacji fundamentów do lokalnych warunków gruntowych.
  • Sprawdzenie konstrukcji budynku w zakresie dostosowania jej do lokalnych warunków wynikających z innych niż przyjęte w projekcie stref klimatycznych.
  • Dostosowanie instalacji wewnętrznych i przyłączy do warunków miejscowych na podstawie uzgodnionych z gestorami sieci umów i warunków technicznych.
  • Opieczętowanie i podpisanie projektu jako autor adaptacji z podaniem numeru i rodzaju posiadanych, niezbędnych do tego uprawnień.